SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng đ? l?n h?n 2,33ha đc thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có chi?u cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? b?n d?ng bao g?m t?t c? tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, dòng thi?t b? v? sinh và thi?t b? chi?u sáng. Các thi?t b? bàn giao đc nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t s? 1 th? gi?i. Đi?m đ?c bi?t c?a các căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng kính tr?ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đ??c chia làm 2 phân khu, v?i 5 Bloông xã bao g?m t?t c? 3.922 căn h?, trong l?n m? bán đ?u tiên ch? chi tiêu MIK Group đã cho chào làng 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? và I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral Garden. Trong th?i gi? t?i ch? đ?u t? liên t?c công b? tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính và có t?m view tr?c di?n ra công viên and h? đi?u hòa. https://gitlab.agenteimovel.com.br/imperiasmarttaymo1 https://kalspage.com/author/imperiasmarttaymo/ http://ozakantalya.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1033598 https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=12712 https://kartalescortt.org/author/sotaapp/ https://gitlab.tue.nl/imperiasmarttaymo1 https://blip.fm/imperiasmarttaymo1 http://git.radenintan.ac.id/imperiasmarttaymo1 http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1286545&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://escortgsm.com/author/sotaapp/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-14 (木) 15:49:37