Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c ngay trung tâm thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng khi đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i 2000ha r?ng ng?p m?n. Trong qu?n th? du l?ch Đ?C ĐÁO này, Dragon Ocean Đ? S?n t?o nên m?t qu?n th? siêu ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t? v?i di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là đ?i di?n cho s? phát tri?n đ?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n, t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, thiên nhiên h?p d?n v?i 480 ha đ?t khai hoang đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Dragon Ocean Đ? S?n đ??c bi?t đ?n v?i bãi bi?n nhân t?o r?ng 23ha tr?i dài h?n 1km. Đi?m đ?c đáo c?a bãi bi?n là n??c bi?n luôn trong xanh, giúp gi?m đ? đ?c c?a n??c ? Đ? S?n r?t nhi?u. Đây là tên g?i chính th?c c?a d? án khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, Thành ph? H? Chí Minh. H?i Phòng. V?i t?ng di?n tích lên đ?n 480ha, khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành qu?n th? ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n b?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? phát tri?n m?t s?n ph?m sáng t?o. S?n ph?m có giá tr? cao, tr? thành ni?m t? hào c?a TP H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:01:30